תנאי השימוש ותקנון האתר פריסייט

בהרשמתך לפריסייט ובניית אתר במערכת בניית האתרים שלנו, עליך להתחייב ולהסכים לכל תנאי השימוש באתר.

 ברוכים הבאים לאתר freesite. האתר מנוהל ומופעל על ידי קבוצת ניהול (למען הנוחות תיקרא: "מנהלי מערכת פריסייט"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.
תקנון תנאי שימוש באתר נערך בלשון זכר ואולם הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.
בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
במסמך זה מנהלי מערכת פריסייט לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

התכנים המופיעים באתר
1. freesite הנו אתר תוכן מסוג "אתר תוכן חופשי לגולשים" הפועל ברשת האינטרנט. התכנים באתר freesite כוללים חדשות, סקירות, מאמרים, גלריות תמונות, פורומים, שירותים ומידע נוסף. למנהלי מערכת פריסייט שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
2. מנהלי מערכת פריסייט אין תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
3. מנהלי מערכת פריסייט אין תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו ב- freesite על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-freesite
4. המידע הנמסר לפרסום ב-freesite יהיה על פי רוב חשוף לכל משתמשי האינטרנט. יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-freesite או פרסום פרטים אישיים.
5. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ב-freesite, לרבות בפורומים, תגובות, מודעות או בכל מדור אחר באתר. המידע אינו מתפרסם מטעמה של מנהלי מערכת פריסייט, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

מידע האסור בפרסום
מנהלי מערכת פריסייט עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:
6. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
7. אין להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
8. אין לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
9. להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק.
10. אין לבצע שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שאין על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, אין לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אאין אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
11. אין לבצע שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
12. אין להטריד גולשים בפורום, אין לפגוע בגולשים ואין לעבור על החוק בדרך אחרת.
13. אין להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
14. אין לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
15. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
16. אין להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
17. אין לפרסם פרטים אישים של גולשים או מספר טלפון.
18. אין לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר freesite.
19. אין להשתמש בשירותים של freesite לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
20. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י מנהלי מערכת פריסייט.
21. אין לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שאין כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
22. אין לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
23. אין לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
24. אין לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, באין תשלום או הרשמה כאמור.
25. אין לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
26. אין להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

פרסומות
27. freesite הנו אתר הכולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.
28. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
29. מנהלי מערכת פריסייט אין תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בfreesite. מנהלי מערכת פריסייט אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
30. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בfreesite יסוכמו ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי מערכת פריסייט אין תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא אין תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-freesite או ירכשו באמצעותן.

גישה לאתר freesite
31. מנהלי מערכת פריסייט שומרת לעצמה את הזכות כי הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר תהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם יותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. למנהלי מערכת פריסייט יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
32. במידה ומנהלי מערכת פריסייט תנהג כאמור בסעיף הקודם, שם המשתמש וסיסמת הגישה יהיו אישיים ואין ניתן / יורשה למסור אותם לאדם אחר.
33. מנהלי מערכת פריסייט תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת מנהלי מערכת פריסייט.

קישורים
34. מנהלי מערכת פריסייט אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בfreesite יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי מערכת פריסייט רשאית להסיר מ-freesite קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים , הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-freesite קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

קניין רוחני
35. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-freesite לרבות השם וסימני המסחר של freesite ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי מנהלי מערכת פריסייט או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של מנהלי מערכת פריסייט בלבד.
36. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל באין קבלת הסכמתה של מנהלי מערכת פריסייט בכתב ומראש.
37. ב-freesite עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין מנהלי מערכת פריסייט לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי ו/או למנהלי מערכת פריסייט.
38. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם באין קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
39. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של מנהלי מערכת פריסייט.
40. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-freesite יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר למנהלי מערכת פריסייט רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של מנהלי מערכת פריסייט שיתווסף ל-freesite ובכל פרסום אחר או נוסף של מנהלי מערכת פריסייט באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות מנהלי מערכת פריסייט
41. השירותים והמידע הניתנים ב-freesite ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). אין ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אין תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי מערכת פריסייט בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
42. מנהלי מערכת פריסייט אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או להודעות שיפורסמו ב-freesite תהיה היענות. מנהלי מערכת פריסייט מצהירה בזאת כי אינה יכולה לצפות אילו תגובות (אם בכלל) תתקבלנה בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע המתפרסם, ולכן אין תשא באחריות כלשהי לתגובות הללו לרבות זהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מנהלי מערכת פריסייט אין תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי הגולשים.
43. מנהלי מערכת פריסייט אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-freesite על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. מנהלי מערכת פריסייט אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. מנהלי מערכת פריסייט אין תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב-freesite על-ידי צדדים שלישיים.
44. מנהלי מערכת פריסייט אינה מתחייבת ששירותי freesite אין יופרעו, יינתנו כסדרם או באין הפסקות, יתקיימו בבטחה ולאין טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהלי מערכת פריסייט או אצל מי מספקיה.

חסימת גישה
45. מנהלי מערכת פריסייט רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ולאין כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית מנהלי מערכת פריסייט לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. מנהלי מערכת פריסייט תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, במנהלי מערכת פריסייט או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא מנהלי מערכת פריסייט לפי שיקול דעתה המוחלט.
46. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של מנהלי מערכת פריסייט על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי
47. כל הגולש באתר מתחייב לשפות את מנהלי מערכת פריסייט בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תמיכה טכנית
48. מנהלי מערכת פריסייט אינה מספקת תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. מנהלי מערכת פריסייט תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

מחיקת מידע
49. מנהלי מערכת פריסייט רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, מנהלי מערכת פריסייט תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי מערכת פריסייט לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
50. מנהלי מערכת פריסייט רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
51. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. מנהלי מערכת פריסייט אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
52. מנהלי מערכת פריסייט עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות
53. מנהלי מערכת פריסייט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל באין צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
54. אין תהיה לגולשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי מערכת פריסייט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
55. השירותים ב-freesite ניתנים לפי שעה באין תשלום. מנהלי מערכת פריסייט תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מנהלי מערכת פריסייט תפרסם ב-freesite הודעה על הפסקת השירותים לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מנהלי מערכת פריסייט את החומר הכלול ב-freesite למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו באין לשמור כל גיבוי ממנו ובאין לתת הודעה נוספת על כך.

בניית אתרים
56. במסגרת השירותים הניתנים ע"י מנהלי מערכת פריסייט מתאפשר לגולשי האתר לבנות ולעצב אתר אינטרנט עצמי (להלן:"האתר העצמי") באמצעות ממשק מתקדם לבניית אתרים שפותח ע"י מנהלי מערכת פריסייט.
57. מנהלי מערכת פריסייט תעניק לגולש רישיון שימוש באתר העצמי לתקופה מוגבלת בזמן שתקבע ע"י מנהלי מערכת פריסייט.
58. רישיון השימוש יוענק כל עוד יאוחסן האתר על שרתי החברה בכפוף לתנאי האחסנה כפי שיפורטו מעת לעת.
59. במסגרת רישיון השימוש תהיה רשאית החברה להציב באתר העצמי כל תוכן מטעמה לרבות תוכן פרסומי.
60. מנהלי מערכת פריסייט אין תהיה אחראית כלפי צד ג' לתוכן שיועלה ע"ג האתר העצמי באמצעות הגולשים ואין תשא בכל אחריות להפרת זכות יוצרים ו/או זכות קניינית אחרת כתוצאה מעשית שימוש באתר העצמי ו/או בשל העלאת תכנים לאתר העצמי.
61. מנהלי מערכת פריסייט אין תהיה אחראית לכל אובדן מידע המאוחסן על שרתיה והקשור באתר העצמי ובאחריות הגולשים לגבות כל מידע או תוכן שהועלה על ידם והמצוי על שרתי החברה.
62. רישיון השימוש באתר העצמי אינו כולל שם מתחם (דומיין) ומנהלי מערכת פריסייט תעניק למשתמש כתובת זמנית בהתאם לשיקוליה.

דין ומקום שיפוט
63. על השימוש ב-freesite יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
64. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
65. העבירה מנהלי מערכת פריסייט את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית מנהלי מערכת פריסייט להימחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.